Uhørte stemmer og glemte steder | Norsk Medisinsk Museum m. fl.2018-01-23T10:12:22+00:00

Project Description

UHØRTE STEMMER

OG GLEMTE STEDER

FORTELLINGER FRA UTVIKLINGSHEMMEDES HISTORIE

Prosjekt:

UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER

Nettside:

www.insitusjon.no

Ansvarlige organisasjoner:

MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM

BYMUSEET I BERGEN

EMMA HJORTH MUSEUM

SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM

SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER

Kontaktperson:

ELLEN LANGE

Kontaktinformasjon

«Uhørte stemmer og glemte steder» er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge.

I de første tiårene etter 2. verdenskrig bodde mange tusen nordmenn på institusjon, mange av dem langt borte fra venner og familie – og for mange år. Gjennom HVPU-reformen (reform for helsevernet for psykisk utviklingshemmede) og nedbygging av sentralinstitusjonene for utviklingshemmede fikk menneskene på og rundt disse institusjonene andre boformer og andre muligheter for livsutfoldelse, men også nye utfordringer. Mange som i dag lever i egen bolig etter mange år på institusjon, har vanskelig for å fortelle. Andre vegrer seg for å spørre. Er menneskene, institusjonene og fortellingene i ferd med å bli glemt?

Nye forståelser av psykisk helse åpner for nye undersøkelsesmetoder – også for instanser utenfor helsefeltet. Tilgangen på stemmer innenfra sykdomsopplevelsen ut i offentligheten er større nå enn tidligere. Det er en interessant mulighet for kulturinstitusjoner som museene. Også et museum kan behandle psykisk sykdom. Ikke via diagnoser, terapi og medikamenter til den enkelte pasient, men som en åpen og tilgjengelig arena der ulike oppfatninger og praksiser kan løftes fram og inn i den offentlige samtalen om psykisk helse og om de forståelsene og behandlingstilbudene som finnes på området.

Nettstedet www.institusjon.no er en del av det nasjonale innsamlings- og formidlingsprosjektet Uhørte stemmer og glemte steder – fortellinger fra utviklingshemmedes historie. Prosjektets mål har vært å samle inn og formidle informasjon og beretninger fra og om etterkrigstidas sentralinstitusjoner for utviklingshemmede, fra HVPU-reformen og fra utviklingen på dette området fram til i dag. Prosjektet ble drevet av fem museer som ønsker å formidle en del av norsk historie som har berørt mange mennesker – som institusjonsbeboere, familie, naboer, venner, ansatte eller andre.

I tillegg til nettstedet har prosjektet også resultert i en vandreutstilling og en miniutstilling som har vært vist mange ulike steder over hele landet fra høsten 2009 til vinteren 2012. Prosjektet har hatt som målsetning at nettsted og utstillinger skal være dialogarenaer der et mangfold av stemmer og beretninger skal komme besøkende og publikum direkte i møte. Samarbeidsprosjektet ble avsluttet ved årsskiftet 2012/2013, men dette nettstedet videreføres. Prosjektet tar gjerne imot flere beretningen og kommentarer fra deg.

Prosjektet var et samarbeid mellom museene Sør-Troms Museum avd. Trastad samlinger, Emma Hjort Museum, Medisinsk Museum på Norsk Teknisk Museum, Sverresborg Trøndelag Folkemuseum, og Bymuseet i Bergen. Prosjektet var finansiert gjennom midler fra ABM-utvikling.

Tekst og illustrasjoner er hentet fra www.institusjon.no og gjengitt med tillatelse.