Det relevante museum | Museene i Sør-Trøndelag2018-01-23T10:22:59+00:00

Project Description

DET RELEVANTE MUSEUM

KURS FOR MUSEUMSANSATTE

Prosjekt:

DET RELEVANTE MUSEUM

Ansvarlig organisasjon:

MUSEENE I SØR-TRØNDELAG (MIST)

Hjemmeside

Kontaktperson:

HANNA MELLEMSETHER

Kontaktinformasjon

Samarbeidspartnere:

NORGES MUSEUMSFORBUND

NORGES MUSEUMSFORBUND, SEKSJON FOR FORSKNING

KULTURRÅDET

Nettside:

https://relevantmuseum.wordpress.com/

Prosjektbeskrivelse:

Kurset «Det relevante museum» ble første gang arrangert i 2013, for å dekke behovet for et kompetansehevende tiltak for museumsansatte.

Konsolideringen i museene inneholdt klare forventninger om faglig styrking. Samtidig har endringer i museenes rolle og funksjon i samfunnet, ført til endringer i måten museumsarbeidet foregår på. Det kreves en større profesjonalisering etterhvert som nye systemer og rutiner blir etablert.  Endringene er store, og de er følbare for de fleste ansatte. Arbeidshverdagen forandres, prioriteringene internt og eksternt blir annerledes. Ofte skjer dette uten at man tenker igjennom hvorfor og hvilke følger enkeltstående forandringer får for helheten.

Et museum er en prosess, har noen sagt engang. Samlingene blir aldri ferdige, formidlingen skal hele tiden oppdateres, utstillinger og utadrettede tilbud skifter og utvikles i tråd med teknologiske, demografiske, sosiale og økonomiske endringer. Etter mange år med krevende administrative organisasjonsendringer, har de fleste museene nå et økt fokus på faglig utvikling.

Behovet for kompetansetilbud for alle fagområdene er fortsatt sterkt etterspurt. Det finnes flere gode kurstilbud i museumssektoren, rettet inn mot spesifikke fagområder som bevaring, foto, spectrum, prioritering av samlingene og lignende. «Det relevante museum» fungerer som et tillegg til disse kursene, der tverrfaglighet og samarbeid mellom fagområdene og funksjonene i museene er gjennomgående fokus. Det gis internasjonale perspektiver spesielt i forhold til museenes samfunnsrolle, med anerkjente forelesere fra inn‐ og utland.

Det relevante museum – 2016

For fjerde og foreløpig siste gang arrangeres det nasjonale kurset for museumsansatte i Trondheim. Kursets tittel – Det relevante museum – viser til en utvikling innenfor museumssektoren som har pågått de siste 10-15 årene. Vi har fått en dreining fra et gjenstandsfokus til et menneske- og samfunnsfokus i museene. Denne dreiningen er en tilpasning til generelle samfunnsendringer som stiller museene ovenfor nye krav og forventninger. Ikke minst er dette tydelige krav fra offentlige myndigheter gjennom diverse stortingsmeldinger og NOU’er, men vi ser at den samme utviklingen også skjer i museumssektoren i andre land.

Årets røde tråd vil være temaet inkludering og medvirkning. Museene er forventet å værei dialog med sine omgivelser, vi skal sikre et kulturelt mangfold i våre aktiviteter og invitere til medvirkning fra nye grupper og individer utenfor musumsveggene. Hvordan gjør vi det? Og hvilke følger får det for for eksempel innsamling, – og ikke minst bevaring – når vi åpner for nye typer samarbeid? Hva vil det si å være i dialog med noen? Hvordan får vi til bærekraftige samarbeidsformer? Dette er noen av temaene som vil bli berørt i årets kurs.

Kurset består av en blanding av foredrag, presentasjoner og gruppearbeid. Det tilbys parallelle sesjoner med spissing innenfor fagområdene samlingsforvaltning, formidling og læring, og forskning. I tillegg blir det som tidligere felles inspirasjonsfordrag hver morgen med internasjonale forelesere, og noen overordnede fellesforedrag.

Kurset er ment som faglig påfyll for folk som arbeider innenfor ulike fagfelt på museer rundt om i landet. Det er ikke primært et begynnerkurs, men passer for de fleste. Vi anbefaler at det deltar fler enn en fra hvert museum, felles opplevelse gir felles læring!

Bilder og utdrag av tekst er med tillatelse er hentet fra prosjektets nettside:  https://relevantmuseum.wordpress.com/, og prosjektets søknadskjema for Kulturrådets museumsprogrammer 2015. Les programmets fullstendige søknad på Kulturrådets nettsider her.

Tema:

Det relevante museum