Tingenes metode | Teknisk Museum2018-01-23T12:06:35+00:00

Project Description

Tingenes metode

Prosjekt:

TINGENES METODE

 

Ansvarlig organisasjon:

NORSK TEKNISK MUSEUM

Hjemmeside

 

Kontaktperson:

HENRIK TREIMO / HEGE BØRRUD

Kontaktinformasjon

 

Samarbeidspartnere:

KULTUHISTORISK MUSEUM

OSLO MUSEUM

 

Nettside:

www.tingenesmetode.no

Prosjektbeskrivelse:

Hvordan kan museene kombinere ønsket om åpenhet og inkludering med sine kjerneaktiviteter forvaltning, forskning og formidling?

Det er spørsmålet som Tingenes metode skal bidra til å besvare. Som tittelen tilsier så er hypotesen for prosjektet at tingene, museumsgjenstandene, kan spille en nøkkelrolle for å få til dette. Hypotesen er at ved å ta utgangspunkt tingene, og la tingene styre hvem man involverer og hvordan man involverer dem, er det mulig å arbeide med museets kjerneoppgaver samtidig som man åpner for inkludering av andre grupper i arbeidet.

Tingenes metode tar utgangspunkt i Bruno Latours teorier som han utforsket i utstillingen Making things public. Latour ønsket å utforske hvordan demokratiutøvelse kunne gjøres helt annerledes gjennom å insistere på å ta utgangspunkt i ting og materialitet – som en kontrast til avgrensede politiske saker. Gjennom fokuset på ting og på hva de kan samle av argumenter og aktører omkring seg, demonstrerte utstillingen en radikalt annen måte å tenke om forsamling og representasjon på. Utstillingen viste at om vi tar utgangspunkt i ting, undersøker hvem og hva tingene representerer og lager forsamlinger på den bakgrunnen – så vil politisk deltakelse og måten politiske saker etableres på kunne endres radikalt.

Prosjektet har som formål å bidra til å utvikle nye arbeidsmetoder som kan svare på de reelle utfordringene museumsansatte møter i arbeidshverdagen sin når de skal kombinere brukermedvirkning, forskning, forvaltning og formidling.

De tre konkrete problemstillingene prosjektet undersøker er derfor:

  1. Hva vil det si å tenke at ting er relasjonelle?
  2. Hvordan kan det å ta utgangspunkt i tingene gjøre at museet åpner seg for nye mennesker og nye perspektiver?
  3. Hvordan kan det å ta utgangspunkt i tingene bidra til utviklingen av nye metoder for tverrfaglig samarbeid på museene?

Tingenes metode er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Museum, Kulturhistorisk museum og Norsk Teknisk Museum. Prosjektet er støttet av Norsk kulturråds samfunnsrolle program og resultatet av prosjektet skal ha relevans for hele museumssektoren. Prosjektet vil løpende formidles på prosjektets nettside og resultatene presenteres i ulike publikasjoner og på konferanser. 

Tingenes metode består av fem delprosjekter som på ulike måter undersøker prosjektets problemstillinger. De fem delprosjektene er Olsens kikkert (NTM), Store ting (NTM), Skjeletter ut av skapet (NTM), Kongoblikk (KHM) og Nye mennesker – nye ting (OM). Les mer om disse på www.tingenesmetode.no

Tingenes metode startet i 2015 og avsluttes i løpet av 2017. I januar 2017 arrangeres et større seminar og høsten 2017 et mindre avslutningsseminar. 

Tekst og illustrasjoner er gjengitt med tillatelse fra Norsk Teknisk Museum.