Samfunnsaktør i teori og praksis | Vest-Agder-museet2018-01-23T10:18:20+00:00

Project Description

SAMFUNNSAKTØR

I TEORI OG PRAKSIS

Prosjekt:

SAMMFUNNSAKTØR I TEORI OG PRAKSIS

Ansvarlig organisasjon:

VEST-AGDER-MUSEET

Hjemmeside

Kontaktperson:

KATHRIN PABST

Kontaktinformasjon

Samarbeidspartnere:

Norsk ICOM

HAUGALANDSMUSEENE

NORGES OLYMPISKE MUSEUM

OPPLANDSARKIVET AVD. MAIHAUGEN

BYMUSEET I BERGEN

«Samfunnsaktør i teori og praksis» kan karakteriseres som veien til en kunnskapsbase bestående av et mangfold av teoretiske aspekter og praktiske erfaringer om hvordan norske museer kan ivareta sin samfunnsrolle.

Gjennom ulike delprosjekter vil det legges til rette for målrettet utvikling, utveksling og videreformidling av kunnskap. Sentrale aktører er museumsansatte, og delprosjektene baserer seg på et samarbeid mellom institusjoner. Overordnet mål er å øke museenes kompetanse innen kritisk refleksjon og diskuterende formidling. Sentralt står samspillet mellom museene og omgivelsene.

Målet med prosjektet er derfor todelt: Økt kompetanse og forståelse innad i institusjonene og utad i samhandling med befolkningen. Prosjektet legger opp til flere tiltak for å forankre kjent og ny kunnskap om museenes samfunnsrolle i institusjonene, gjennom seminarer, kurs, samarbeidsprosjekter og publikasjoner.

Alle delprosjekter vil visualiseres gjennom tekst, bilder eller film, og prosesser og resultater vil bli dokumentert og tilgjengeliggjort. En nettside vil henvise til disse og andre relevante dokumenter, litteratur, kompetanseinstitusjoner og kontaktpersoner.

DELPROSJEKTENE

En kort presentasjon av prosjektets tre deler

Delprosjekt 1: en lett tilgjengelig kunnskapsbase

Dette første delprosjektet kan anses som overbygning og samkjøring av de tre andre. Prosjektet innebærer opprettelse av en kunnskapsbase der det samles opp og distribueres skriftlig informasjon om ulike aspekter med relevans for museenes samfunnsrolle ‐ til alle interesserte, i museene og utad i befolkningen. Vi ser for oss en digital database, der man kan finne litteraturtips, artikler, informasjon om pågående prosjekter i inn‐ og utland.

Den digitale kunnskapsbasen vil fylles opp kontinuerlig, i tråd med nye prosjekter som foregår eller blir avsluttet. En sentral del av kunnskapsbasen er videreformidling av kunnskapen som samarbeidspartnere kommer frem til gjennom delprosjektene 2 og 3, en annen sentral del spredning av informasjon og ny kunnskap fra andre museer i Norge som også jobber med samfunnsrollen.

Kunnskapen som kommer frem i løpet av prosjektperioden skal ikke bare formidles digitalt, men også direkte gjennom to seminarer som er åpne for alle museer. I slutten av prosjektperioden vil det være hensiktsmessig å se på helheten av ny kunnskap som har kommet frem. Sentrale aspekter og resultater vil kunne sammenfattes som artikler i en publikasjon som – oversatt til engelsk – også vil bidra til en større deltagelse i internasjonale diskurser.

Delprosjekt 2: fra teori til praksis

Delprosjekt 2 handler om institusjonsintern forankring av arbeidsmåter og utarbeidelse av nye metoder. Delprosjektet består av to deler:

a) Utarbeidelse og intern forankring av en institusjonsmoral: En institusjonsmoral sier noe om verdiene som museets ansatte og museet som institusjon legger til grunn for alt arbeid. Dokumentet er like viktig for intern bruk som for ekstern bruk: Det skal styre måten museets ansatte jobber på, samtidig som omverdenen skal få informasjon om hva som kan forventes av museet som viktig faginstans og samfunnsaktør.

b) Utprøving av inkluderende og spørrende måter å lage utstillinger på; hvordan berøre og bevege framfor å dosere og belære. Med utgangspunktet i temaet «fattigdom» vil tre ulike museer og et arkiv dokumentere og evaluere hvordan museer kan inkludere enkeltpersoner og lokalsamfunnet i sitt arbeid med å lage utstillinger som setter fokus på enkeltmenneskers beretninger.  Utad er det et faglig mål å skape en spørrende utstilling der museet og omverdenen går i en dialektisk dialog med hverandre.  Spørsmål skal stilles, men ikke besvares, samtidig som museet er tydelig på sin etiske plattform. Det er her institusjonsmoralen vil komme inn: den bør bli utarbeidet og kjent før utstillingen åpner.

Begge deler baserer seg på forskningsresultater fra doktorgradsavhandlingen «Mange hensyn å ta – mange behov å avveie» og skal føre til overførbare metoder som etterpå kan jobbes med ved andre museer. Fremgangsmåter, erfaringer og utarbeidete metoder skal ikke bare deles i kunnskapsbasen, men også formidles gjennom ett av to planlagte seminarer. De involverte institusjonene vil ‐ hver for seg ‐ utvikle og diskutere metodiske utfordringer i arbeidet fortløpende, både i forhold til samarbeidet med enkeltpersoner og lokalbefolkningen, og med en intern forankring av ny kunnskap om et slikt samarbeid blant flest mulig av museets ansatte. Hver institusjon vil legge vekt på sentrale spørsmål i arbeidet med utstillingen, knyttet til vinkling av tema, presentasjonsmåte av enkeltmenneskers fortellinger og metodiske utfordringer. Målet med dette delprosjektet er tilsvarende metodeutvikling og ny kunnskap gjennom praktisk utprøving. Prosjektene skal bli godt forankret internt i organisasjonen og føre til konkrete anbefalinger som andre museer kan bruke når de skal jobbe med lignende konsepter.  All dokumentasjon av arbeidsprosessene og alle resultater vil bli tilgjengeliggjort gjennom nettsiden og også direkte formidlet på et seminar.

Delprosjekt 3: Målrettet etikkopplæring

Arbeidet i dette delprosjektet kan også deles inn i to trinn: a) gjennomføring av en spørreundersøkelse for å kartlegge omfanget av arbeidet med kontroversielle temaer ved norske museer, og b) utarbeidelsen av et nytt opplæringstilbud for å møte utfordringene som blir nevnt her. Begge aspekter forutsetter et tett samarbeid med Norsk ICOM, som både har kontakter og kompetanse for å realisere dem.

A. Spørreundersøkelse Norsk ICOM har opprettet en egen etikkgruppe som jobber med utgivelsen av en ny publikasjon som i høyeste grad er relevant for museenes samfunnsrolle. Publikasjonen, som skal distribueres gratis til alle medlemsinstitusjoner, har som mål å kartlegge omfanget av arbeidet med kontroversielle tema som innebærer kontakt med lokalbefolkning og enkeltpersoner, å lage en oversikt over de mest vanlige utfordringene, slik museumsansatte selv opplever dem og å gi museumsansatte konkret hjelp og nyttige innspill til arbeidet i museet som aktivt, demokratisk rom. En sentral del av kartleggingen er en spørreundersøkelse som skal sendes til alle museumsdirektører.

B. Målrettet opplæringstilbud Norsk ICOM har tidligere utarbeidet et pedagogisk kursopplegg for å øke bevisstheten om moralske utfordringer blant museumsansatte.  Kursene har hovedsakelig vært rettet mot samlingsforvaltning, men kan med fordel utvides i lys av museenes samfunnsrolle. Trinn to av dette delprosjektet er derfor utarbeidelsen av et nytt, utvidet opplæringstilbud som tar høyde for andre utfordringer museumsansatte opplever – slik det fremgår av spørreundersøkelsen og kommer frem gjennom de andre delprosjektene. Målet med samarbeidet og delprosjektet er å dra veksler på spørreundersøkelsen, som ikke bare skal resultere i en artikkel i Norsk ICOMs publikasjon, men også legges ut i den nye kunnskapsbasen – og som ikke minst skal komme museumsansatte til gode gjennom et forbedret kurstilbud.

Tekst og illustrasjoner er gjengitt med tillatelse fra Vest-Agder-museet.