Demokratilæring for barn og unge | Eidsvoll 1814 / Norsk Folkemuseum2018-01-23T10:23:41+00:00

Project Description

DEMOKRATILÆRING

FOR BARN OG UNGE

I likhet med flere andre museer arbeider Eidsvoll 1814 kontinuerlig med å fornye sine relasjoner til publikum og samfunnet for øvrig. Som del av dette arbeidet har museet iverksatt en større satsning for å utvikle levende møteplasser der barn og unge kan tilegne seg kunnskap om politiske prosesser, demokrati og menneskerettigheter.

Prosjekt:

DEMOKRATILÆRING FOR BARN OG UNGE

Ansvarlig organisasjon:

NORSK FOLKEMUSEUM, EIDSVOLL 1814

Hjemmeside

Kontaktpersoner:

ANNE LØVÅS

ANDRE LARSEN AVELIN

Kontaktinformasjon

Nettside:

www.demokratinettverket.no

Samarbeidspartnere:

AVIS I SKOLEN 

MINSTEMME.NO

UNGT ENTREPRENØRSKAP 

EIDSVOLL VGS

MUSUMSNETTVERKET FOR DEMOKRATI OG MENNESKERETTIGHETER

Prosjektet Demokratilæring for barn og unge er særlig motivert av ideen om museet som arena for deltagelse: et mulighetsrom der unge kan møtes for å styrke sin demokratiske kompetanse gjennom diskusjon, samhandling og felles utprøving av politiske arbeidsformer. Ved å stimulere unge til aktivt medborgerskap, håper Eidsvoll 1814 å kunne dele videre kunnskap om hvordan museene kan styrke sin relevans som engasjerte samfunnsaktører.

Målsetninger

I perioden 2015 – 2017 skal prosjektet utvikle nye arrangementer, temporære utstillinger og formidlingsopplegg. Tiltakene skal stimulere til dialog, diskusjon og debatt, og oppnådd kunnskap og erfaringer skal deles med skoleverket, med andre museer, myndigheter og i den bredere offentlighet.

I samspill med andre skal prosjektet:

 

  • Bygge og dele kompetanse (internt og eksternt)
  • Anvende nye metoder for demokratilæring
  • Skape nye samarbeid og nettverk
  • Utvikle og evaluere museets programtilbud

Prosjektet er samtidig et virkemiddel for å nå Eidsvoll 1814s målsetning om å skape bredere interesse og engasjement for demokratiets utfordringer i vår tid. I tillegg til å være nasjonal kulturarvsforvalter søker museet å videreutvikle rollen som sosialt samlingssted og formidler av aktuell politisk historie, demokratiske praksiser og internasjonale menneskerettigheter.

Unge som medskapere

Et viktig aspekt er involveringen av unge i prosjektets ulike tiltak. Ikke bare som referansegruppe eller publikummere, men som aktive medskapere. Prosjektet vil invitere barn og unge til ta del i kreative prosesser og stille rom og flater til disposisjon for å løfte frem unges egne ytringer og uttrykksmåter, politiske og estetiske.

Eksempelvis har Eidsvoll 1814 huset utstillingen «Ung 2016», der ungdom i alderen 13 – 21 år fikk oppgaven å visualisere hvordan de opplever det å være ung i dag. Utstillingen er et samarbeid med Aftenposten Si;D.

Videre la museet til rette for at elever ved Eidsvoll videregående kunne utarbeide «manifester mot fattigdom». Manifestene ble trykket opp i stort format og utstilt i Eidsvoll 1814s Demokratisenter. Det samme ble over 200 naturvernplakater laget av barn og unge i Aktivistverkstedet under vinter-arrangementet Dyrenes riksforsamling.

I samarbeid med byggfagslinjen ved Eidsvoll videregående skole har museet vært vertskap for en seremoni for førstegangsvelgere i Rikssalen. I forkant av seremonien gjorde byggfagselevene seg kjent med byggeskikk, arkitektur og byggteknikker i Eidsvollsbygningen, og guidet selv publikum.

Erfaringer fra disse tiltakene vil tas med videre i prosjektet som piloter for prosjektets «finale», et større arrangement der ungdommer fra Eidsvoll videregående skole vil «ta over museet» i forkant av Stortingsvalget 2017.

Skolen og museet

Demokratilæring i museer kan med fordel ses i sammenheng med dagens sentrale utdanningsfaglige debatter, kanskje i sær med Ludvigsen-utvalgets forslag om å løfte frem det «å kunne kommunisere, samhandle og delta» som ett av fire overgripende kompetanseområder i Fremtidens skole (NOU 2015:08).

Å utforske mulige former for samarbeid mellom skole og kulturhistoriske museer ses som en naturlig forlengelse av prosjektet Demokratilæring for barn og unge. I denne sammenheng er det lovende at skoleverket nå legger økt vekt på styrking av elevenes demokratiske kompetanse som sentral del av sitt utdanningsoppdrag.

Eidsvoll 1814 ønsker å vise hvordan et kulturhistorisk museum, med sin egenart, sine bygg, samlinger og spesifikke praksiser, fortsatt vil være en partner for skoler som arbeider med nye tilnærminger til læring. Et slikt forsøk antas å ha stor overføringsverdi til andre museer.

Nye læringsopplegg

En hovedsamarbeidspartner er Eidsvoll videregående skole, som i 2015 inngikk en treårig avtale med museet om satsning på demokratilæring. Skolen har gitt prosjektet meget gode muligheter til å videreutvikle formidling og læringsopplegg, og til å skape tiltak i dialog med relevante målgrupper.

Så langt omfatter samarbeidet:

  • Utprøving av metodikk for demokratilæring
  • Fagdager for elever i samfunnsfag, norsk og historie (piloter)
  • Fagdager for elever på bygg- og anleggsteknikk (piloter)
  • Førstegangsvelgerseremoni (pilot)
  • Felleskurs og workshops med skolens lærere
  • Planlegging og programmering av arrangementer

Utviklingen av Fagdag-konseptet antas å være et tiltak med særlig stor overføringsverdi til andre museer. Konseptet går i korte trekk ut på å tilby et pedagogisk heldagsopplegg bygget på lærings- og kompetansemål for videregående skoler. Tiltaket innarbeider museets egenart og unike potensial som læringsarena, parallelt med bruk av praktiske øvelser i dialogtrening, argumentasjon og aktiv lytting, observasjon og presentasjon.

Kunnskapsdeling

Deling av oppnådde erfaringer og kunnskap er en viktig del av prosjektet. Kontakten med museer og beslektede kunnskapssentre vil blant annet bygges gjennom Det nasjonale museumsnettverket for demokrati og menneskerettigheter, stiftet i Rikssalen 16. mars 2016. Eidsvoll 1814, som er en del av stiftelsen Norsk folkemuseum, er av Kulturrådet utpekt til nettverksansvarlig museum.

Andre samarbeidspartnere er lærernettverkene i Akershus, Avis i skolen, Ungt entreprenørskap og nettstedet Min stemme (som fra juli 2016 administreres av Eidsvoll 1814).

Demokratilæring for barn og unge er delfinansiert av Kulturrådets program Museenes samfunnsrolle.

Tekst og illustrasjoner er gjengitt med tillatelse fra Norsk Folkemuseum, Eidsvoll 1814.